Rgp 2022
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   

Nuorodos  

 

tamosilale1

smm

kuriame respublika

ES

Nemokama psichologinė pagalba

vaikujaunimo

   

Prisijungimas  

   

 

 

 

 

„Kokybės krepšelis“  

Projektui įgyvendinti parengtas veiklos tobulinimo planas, suderintas su Lietuvos NŠA, Šilalės rajono savivaldybės administracija ir patvirtintas Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2020 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. Į – 78

Gimnazijos veiklos tobulinimo plano tikslas ir uždaviniai tikslui pasiekti

Tikslas: Kryptingai organizuoti ugdymo procesą orientuojantis į mokinių lietuvių kalbos ir matematikos individualių rezultatų gerinimą (asmeninę pažangą).

Uždaviniai:

  1. Nuosekliai diferencijuoti ir integruoti ugdymo turinį, atsižvelgiant į individualius mokinių gebėjimus.
  2. Tikslingas mokytojų mokymasis teikti grįžtamąjį ryšį mokiniams ir pagal jų poreikius diferencijuoti ugdymo procesą.

Veiklos tobulinimo plano įgyvendinimas 2020 – 2021 mokslo metais

2020 m. rugpjūčio 31d. mokytojų metodinėje taryboje vyko diskusija dėl mokinių vertinimo ir įsivertinimo vykdant integruotas projektines veiklas, pritarta darbo grupės parengtai mokinių vertinimo ir įsivertinimo vykdant integruotas projektines veiklas tvarkai.

Dalykinių kompetencijų pagerinimui iš lietuvių kalbos ir matematikos dalykų 4,5,6 klasių mokiniams pagalba teikiama diferencijuojant ugdymo turinį per lietuvių kalbos ir matematikos dalykų pamokas.

Pradinių klasių ir 5-8 kl. mokiniams turintiems mokymosi sunkumų per lietuvių kalbos ir matematikos dalykų pamokas pagalbą teikia mokytojo padėjėjas.

Projektas „Mąstyk, kurk, tobulėk“

2020 m. rugsėjo 2,3,4 dienomis 4,5,6 klasių mokiniai dalyvavo integruotose projektinėse veiklose gilindami savo žinias ir gebėjimus iš lietuvių ir užsienio kalbų, matematikos, gamtos, socialinių mokslų, informacinių technologijų, fizinio ugdymo, dailės, muzikos dalykų.

Projekto tikslas – per integruotas projektines veiklas padėti mokiniams išsikelti mokymosi tikslus, planuoti mokymąsi, įsivertinti.

Akimirkos iš projektinių veiklų:

 

 

2020 m spalio mėn. dalykų mokytojai metodinėse grupėse susitarė dėl aiškių, mokiniams suprantamų pamokos užduočių vertinimo kriterijų taikymo, siekiant sudaryti sąlygas mokiniams gauti grįžtamąjį ryšį, skatinti mokinius mokytis.

 

Integruotos pamokos:

2020 m. rugsėjo 20 dieną geografijos ir chemijos dalykų mokytojos I g klasės mokiniams ugdymo procesą vykdė kitose edukacinėse aplinkose. Ugdomosios veiklos tikslas - supažindinti mokinius su vandens nuotekų valymo įrenginiais, vandens taršos šaltiniais.

2020 m. spalio mėn. chemijos ir fizikos dalykų mokytojos vedė atviras integruotas pamokas. Pamokas stebėjo gamtos mokslų metodinės grupės nariai, administracijos atstovai.

Stebėjimo tikslas – pasidalijimas darbo patirtimi kaip pamokose ugdomos dalykinės ir bendrosios kompetencijos, kaip per integruotas veiklas sužadinti mokinių smalsumą, norą nokytis.

Veiklos tobulinimo plano įgyvendinimas 2021 – 2022 mokslo metais

2021 m. rugsėjo 2,3 dienomis 4 – 8 , I – II g klasių mokiniai dalyvavo integruotose projektinėse veiklose Mąstyk, kurk, tobulėk“ gilindami savo žinias ir gebėjimus iš lietuvių ir užsienio kalbų, matematikos, gamtos, socialinių mokslų, informacinių technologijų, fizinio ugdymo, dailės, muzikos dalykų.

 

Pagal parengtą tarpdalykinių temų projektą 5 – 8 klasių mokiniams organizuojamos integruotos projektinės pamokos (veiklos):

2021 m. rugsėjo 24, spalio 10 dienomis vyko dailės ir istorijos integruotos pamokos 7 klasės mokiniams – „ Pirmykščių žmonių piešiniai“.

2021 m. spalio 20, lapkričio 10 dienomis dailės ir istorijos mokytojos pasinaudodamos 8 klasės mokinių turimomis istorijos žiniomis ir meniniais gebėjimais atliko projektą „Viduramžių pilies maketas“.

 

 

2021m. spalio 20, lapkričio 20 dienomis 7 klasės mokiniams vyko anglų kalbos ir technologijų projektas „Food and healthy eating“.

Per integruotas projektines veiklas mokiniai gali išbandyti save pasirinkdami skirtingo sunkumo užduotis, praktiškai taikyti dalykines žinias, jas pakartoti, įtvirtinti, vertinti ir įsivertinti savo gebėjimus, asmeninę pažangą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Bajarūnienė 2022-05-16

   
   

Lietuvių maža, mes galime išlikti tik savo mokslu, gabumais, darbštumu...

Aleksandras Stulginskis

   
Pamokų laikas
1. 08:00 - 08:45
2. 08:50 - 09:35
3. 09:45 - 10:30
4. 10:40 - 11:25
P 11.25-11.50 5-8 kl.
5. 11:50- 12:35
P 12.35-13.00 I-IVg kl.
6. 13:00 - 13:45 
7. 13:55 - 14:40
   

KK projekto logo

   
Uniformų užsakymas
(dydžių lentelės)
uniformos
   

 Hey.lt - Nemokamas lankytojø skaitliukas

   
© Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija